Werkplan

(update 02-2024)

Het doel van dit pedagogisch werkplan is een helder beeld te geven van de wijze waarop ik dagelijks als gastouder handel en met jullie kind(eren) omga.

Missie Gastouder Hasselt

Gastouder Hasselt biedt opvang aan kinderen tussen 0 en 13 jaar afkomstig uit het gebied van de gemeente Zwartewaterland. Ik geef kinderen de ruimte met elkaar te spelen te leren en te genieten, waarbij er oog voor elkaar is en de veiligheid voorop staat. Zelf hecht ik veel waarde aan de samenwerking met ouders want samenwerking met ouders verhoogt onze kwaliteit.
Rust, reinheid en regelmaat vind ik heel belangrijk in de opvoeding van een kind. Verder is het van belang dat het kind zich veilig en geborgen voelt. Dit probeer ik te bereiken door lief, eerlijk maar zeker ook door consequent te zijn.
In mijn visie blijven ouders altijd eindverantwoordelijk voor de zorg en opvoeding. Maar samen met hen wil ik uitvoering geven aan de zorg en opvoeding van hun kind(eren). 

Ik vind dat

 • elk kind waardevol en uniek is
 • elk kind talenten heeft
 • elk kind anderen nodig heeft om zich te ontwikkelen

Daarom bied ik een kind aandacht en geborgenheid in een warme huiselijke sfeer. Ik leer de kinderen samen te spelen en samen te delen. 

Naast de ontwikkeling op sociaal vlak krijgt het kind tijdens de opvang mogelijkheden om zich te ontwikkelen op emotioneel, motorisch, creatief en cognitief niveau. Dit doe ik door met de kinderen spelletjes te doen, knutselwerkjes te maken, boekjes te lezen en liedjes te zingen; er is tijdens de kinderopvang genoeg te doen. 

Buiten zijn is voor mij ook belangrijk. We gaan samen wandelen en bijvoorbeeld naar een speeltuin of kinderboerderij.


Ondersteuning ontwikkeling van het kind

Marianne Riksen-Walraven heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat belangrijk is voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen in de kinderopvang, op school en thuis. Haar conclusie is dat goede kinderopvang bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. Zij formuleerde vier basisdoelen die ik als uitgangspunt neem in mijn werk als gastouder:

 • het bieden van (emotionele en fysieke) veiligheid
 • het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties
 • het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties
 • het stimuleren van de morele ontwikkeling door overdracht van waarden en normen.
Emotionele veiligheid

Een gastouder zorgt voor emotionele veiligheid. De opvang is in een vertrouwde omgeving met spelmaterialen, activiteiten en omgangsvormen die voor een kind bekend, begrijpelijk en acceptabel zijn.

Persoonlijke competentie

Een gastouder stimuleert de persoonlijke competentie van een kind. Zij biedt activiteiten en spel- materialen aan die aansluiten op de leeftijd, ontwikkeling en belangstelling van een kind. Haar gedrag en haar manier van omgaan passer bij de leeftijd en het karakter van een kind.

Sociale competentie

Een gastouder stimuleert de sociale competentie van een kind. Zij biedt activiteiten en spelmaterialen aan die een kind helpen bij het leren omgaan en samenwerken met andere kinderen en volwassenen. Zij helpt een kind om te oefenen met sociale vaardigheden.

Morele ontwikkeling

Een gastouder draagt waarden en {normen over. Zij laat die in haar gedrag zien (rolmodel) en legt in gesprekken uit wat de omgangsvormen en gedragsregels tussen mensen zijn. Hierdoor weet en begrijpt een kind wat er in een bepaalde situatie van hem verwacht wordt.

basisdoelen gastouder Hasselt

Deze doelen worden in onderstaand schema verder uitgewerkt naar interactie tussen gastouder en kind, de inrichting van de opvangruimte, onderlinge verhoudingen en samenzijn en tenslotte het te gebruiken spelmateriaal en de activiteiten gedurende de opvang.

basisdoel naar pedagogisch handelen

Hierna worden deze doelen vertaald naar pedagogisch handelen.


Pedagogisch handelen

Wederzijds vertrouwen vind ik erg belangrijk als gastouder. Dit vertrouwen is voor mij de basis van de opvang en houdt in dat we eerlijk naar elkaar zijn, elkaar serieus nemen en zoveel mogelijk rekening houden met elkaar.

De gastouderopvang moet een veilige plek zijn waar kinderen zich welkom en geborgen voelen, waarin een kind een goede verzorging geniet en structuur voor het dagverloop wordt geboden.

Een kind moet zichzelf kunnen en mogen zijn en zich kunnen ontplooien. Omdat wij respect hebben voor elkaar, luisteren we ook naar elkaar.

Met de kinderen ga ik graag naar buiten, bijvoorbeeld wandelen in de directe omgeving (natuur) of naar een kinderboerderij. Verder knutsel ik graag, lezen we boekjes en kunnen de kinderen zich vermaken met allerlei soorten speelgoed. Er is genoeg ruimte om lekker te kunnen spelen (zowel binnen als buiten). Ik zing graag met de kinderen en we luisteren regelmatig naar kinderliedjes.

Veilige opvang

De opvangplaats en tuin zijn aangepast aan de wettelijke normen die gelden voor kinderopvang aan huis. Wat emotionele veiligheid betreft vind ik het belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen kan voelen om zich van daaruit goed te kunnen ontwikkelen.

Vanuit dit gegeven worden de kinderen benaderd met gerichte aandacht en geduld. Er wordt actief geluisterd, gelet op signalen die het kind afgeeft, aandacht geschonken aan de eigenheid van het kind en er wordt veel geknuffeld.


Wenperiode

Wennen gaat in overleg met de ouders. Over het algemeen kiezen ouders ervoor de opvang rustig op te bouwen: de eerste keer of keren een paar uurtjes, daarna een hele dag. Soms kan het beter zijn een kindje na de kennismaking te brengen zonder verdere wenperiode.

Ouders mogen altijd even bellen wanneer ze zich afvragen of alles goed gaat tijdens het wennen en ik spreek met de ouders af dat “geen bericht, goed bericht” is.

In overleg met de ouders probeer ik het afscheid kort te houden omdat ik denk dat het voor een kind dat moeite heeft met afscheid nemen alleen maar moeilijker is wanneer dit afscheid gerekt wordt. Als een kindje moeite heeft met afscheid nemen probeer ik hem of haar af te leiden door samen iets te gaan doen. We beginnen de dag dan bijvoorbeeld met het samen lezen van een boekje.

Soms vindt een kindje het fijn om dan iets vertrouwds van thuis bij zich te hebben, bijvoorbeeld een knuffel of een cd waar thuis vaak naar geluisterd wordt.

Speelruimtes

Wij hebben een redelijk grote woonkamer waar iedere ochtend de vloer zo vrij mogelijk wordt gemaakt om zoveel mogelijk ruimte te hebben om veilig te kunnen spelen. De vloer is voorzien van vloerverwarming. Er is veel (educatief) spelmateriaal waarvan een deel in de kamer aanwezig is. Dit spelmateriaal wordt regelmatig omgewisseld waarbij er rekening mee wordt gehouden dat er voor de kinderen in de verschillende leeftijden speelgoed aanwezig is. In de kamer staan opbergdozen waarin zich diverse materialen bevinden om mee aan de slag te gaan.

Onze tuin is grotendeels bestraat. We hebben fietsjes, een step, een skelter, een keuken, een glijbaan en ander spelmateriaal voor buiten waarop en waarmee in de tuin gespeeld kan worden.

In de directe omgeving van ons huis zijn een speelveldje en een speeltuin.

Groepsgrootte

Gastouder Hasselt  biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Er worden maximaal 6 kinderen tegelijk opgevangen waarvan maximaal 2 kinderen in de leeftijd van 0 jaar.


Omgang met kinderen

Ik vind het belangrijk dat een kind zichzelf kan en mag zijn en dat het zich kan ontplooien. Om dit mogelijk te maken wil ik dat de kinderen rekening houden met elkaar en elkaar de ruimte geven. Ik stimuleer kinderen om dingen zelf te doen wanneer ze eraan toe zijn en probeer in te spelen op de individuele behoeften van het kind. Wanneer ik feedback geef doe ik dat zoveel mogelijk in de vorm van een “ik-boodschap”.

Respect hebben voor elkaar en naar elkaar luisteren (ook als volwassene naar wat een kind te vertellen heeft) vind ik erg belangrijk, net als eerlijk zijn, elkaar serieus nemen en elkaar accepteren.

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier en niveau. Bij het aanbieden van spelmateriaal en activiteiten wordt hiermee rekening gehouden. Er wordt zoveel mogelijk materiaal aangeboden dat een bijdrage biedt aan de ontwikkeling van het individuele kind.

Ik probeer de ontwikkeling van het kind te stimuleren door spel en spelmateriaal aan te bieden, passend bij de leeftijd van het kind en dat uitdaagt tot het leren van nieuwe dingen op verschillende gebieden.

Mijn voorschoolse educatie is gericht op het ondersteunen en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Via de methode KiKi heb ik geleerd hier vorm en inhoud aan te geven.

Aan normen en waarden wordt ruim aandacht besteed, ze staan hoog in het vaandel bij Gastouder Hasselt.


Er zijn een aantal huisregels
 • niet schelden of vloeken
 • wanneer we eten blijven we aan tafel tot iedereen klaar is
 • stoelen en banken zijn om op te zitten
 • opruimen waarmee je gespeeld hebt

 

Wat betreft de veiligheid in en om het huis
 • bij het oversteken van de straat een hand geven of de bolderwagen vasthouden
 • De deur van de woonkamer is dicht, kinderen mogen deze niet zonder dit te vragen zelf open doen
 • Goed gedrag beloon ik met complimentjes, bij negatief gedrag probeer ik het kind bewust te maken van het negatieve aan het gedrag en te belonen (complimentje geven) wanneer het de volgende keer goed gaat.

 

Ziek kind

Wanneer een kindje ziek is mag het, na voorafgaand overleg tussen ouders en mij, gebracht worden.

Wanneer ik twijfel of het naar andere kindjes toe verantwoord is, overleg ik met de betreffende ouders wat zij ervan vinden (bijvoorbeeld wanneer ze een heel klein kindje brengen) en beslis dan of ik het zieke kindje die dag op kan vangen.

Bij een vermoeden dat de ziekte besmettelijk kan zijn moeten ouders altijd van te voren met mij overleggen. Wanneer het hier iets anders betreft dan een gewone verkoudheid is het beter dat het kindje thuisblijft. In verband met de andere kinderen kan en mag ik in dat geval het zieke kindje niet opvangen.

Als een kindje tijdens de opvang ziek wordt licht ik de ouders in en overleg ik of zij willen dat het kindje hier blijft en of dat wat mij betreft mogelijk is. Wanneer nodig (in acute situaties) neem ik, na overleg met de ouders, contact op met de betreffende huisarts.

Regels en adviezen van overheidswege, worden gevolgd. Hierbij valt te denken aan sluiting van de gastouderopvang i.v.m. groot besmettingsgevaar (zoals het Corona-virus). Ook worden in dergelijke situaties adviezen als afstand houden, handen wassen, hoesten in de elleboog in acht genomen.Informatie uitwisselen

Informatie over de dagelijkse dingen kan uitgewisseld worden bij het brengen en halen of via een schriftje. Zelf vind ik het leuk om een kort verslagje te schrijven van hoe de dag voor het kindje verlopen is in een notitieboekje. Daarnaast informeer ik ouders via berichtjes en foto’s over de dagbesteding via Whatsapp en Messenger.

Het is aan te bevelen dat ouders bijzonderheden melden en/of in het schriftje schrijven, dan kan ik het altijd raadplegen en ben ik op de hoogte. Wanneer er iets te bespreken is, los van de dagelijkse dingen, vind ik het fijn wanneer daarvoor apart een afspraak gemaakt wordt, zodat de tijd kan worden genomen voor een rustig gesprek.

Bij ziekte van een kindje wil ik graag tijdig telefonisch op de hoogte gesteld te worden. Wanneer ik zelf door ziekte niet in staat ben om de kinderen op te vangen licht ik de ouders daarover zo spoedig mogelijk in.

Gastouder Hasselt kinderen

naar boven